ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคันนา

รายละเอียดโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 •  ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่งถึง ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

   โรงเรียนบ้านหนองคันนา ได้พัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ และได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รองรับการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาขึ้นมา สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยและกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้

  ๑. วัตถุประสงค์
   ๑.๑ เพื่อให้บุคลากร (ผู้บริหารครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา) มีความรู้ความเข้าใจ มีการปฏิบัติตน มีการขยายผล และให้ความร่วมมือในการขยายผล และขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา
   ๑.๒ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   ๑.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภายนอก

   ๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
    ผู้บริหารครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ๔๖๐ คน
   ๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
    - ผู้บริหารครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
    - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    - โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่น

 •  ในการดำเนินกิจกรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งดำเนินการ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อฝึกซ้อม ทำกิจกรรมร่วมกัน และการถอดบทเรียน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จนงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 •  ๓.๑ ความสำเร็จของการดำเนินงาน
    - ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
    - ครู และบุคลากรทางการศึกษา ความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาตน ปฏิบัติตน และเป็นแบบอย่างที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูสามารถพัฒนาหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสื่อ การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
    - นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถอดบทเรียน และมีนิสัยที่พอเพียง
    - คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าร่วมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    - โรงเรียนมีอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    - ผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา สามารถเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
    - โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่น
    - โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้

 •  โรงเรียนบ้านหนองคันนาได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยให้สถานศึกษาเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้
   ๔.๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่
    ๑) โรงเรียนบ้านพนมดิน
    ๒) โรงเรียนบ้านตาเมียง
    ๓) โรงเรียนบ้านอำปึล
    ๔) โรงเรียนบ้านละเอาะ
    ๕) โรงเรียนบ้านศรีสวาย

สื่อประชาสัมพันธ์

การถอดบทเรียนของฐานการเรียนรู้

เอกสาร (PDF)

แผนการจัดการเรียนรู้พอเพียง

แผนผัง

แผนผังฐานการเรียนรู้